• Close window

Stowa

Grondstoffenbesparing

Voor de aanleg van riolering en zuiveringsinstallaties zijn grondstoffen nodig (beton, PVC, HDPE e.d.). Water is het transportmiddel in de riolering: om het rioolsysteem te laten functioneren en verstopping te voorkomen, is voldoende water nodig. Een belangrijk deel van dit water is drinkwater. Om het zuiveringsproces op de RWZI optimaal te laten verlopen worden vaak chemicaliŽn gebruikt.

Er zijn weinig studies gedaan naar het grondstoffengebruik voor de aanleg van de waterketen. Een vergelijking tussen centrale en decentrale systemen kan daarom niet goed worden gemaakt. Waterbesparing kan vooral worden bereikt door gebruik te maken van waterzuinig sanitair (dit levert overigens ook een energiebesparing op) en het toepassen van vacuŁmtoiletten en -riolering. Behalve dat waterbesparing leidt tot een lagere waterrekening, leidt het ook tot een betere zuivering, want de zuivering werkt over het algemeen beter als het afvalwater geconcentreerder is. De meeste kleinschalige decentrale systemen (VST, ABR, helofytenfilter, IBA-compactsysteem e.d.) vergen geen chemicaliŽn.

Als grondstoffenbesparing een doelstelling is, kan op basis van de beschikbare gegevens nu niet worden aangegeven of nieuwe sanitatie beter scoort dan conventionele sanitatie. De waterbesparing vindt vooral op huishoudniveau plaats.