• Close window

Stowa

Beleid

Het beleid van waterschappen en gemeenten ten aanzien van de waterketen is vastgelegd in waterbeheerplannen, gemeentelijke rioleringsplannen en waterketenakkoorden. Dat beleid kan, afhankelijk van de lokale situatie, sterk verschillen. Het is daarom bij elk initiatief noodzakelijk om bij gemeente en waterschap na te gaan wat het beleid ten aanzien van de waterketen precies is.

Uiteraard verandert het beleid met de jaren. Dat hangt samen met maatschappelijke ontwikkelingen. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was het beleid er in het algemeen op gericht zoveel mogelijk percelen op de riolering aan te sluiten. In het buitengebied heeft dat geleid tot de aanleg van veel drukriolen.

De laatste jaren wordt er steeds vaker aan getwijfeld of die investeringen wel effectief en efficiŽnt zijn geweest. De vraag naar duurzaamheid, minder regeldruk van bovenaf en een grotere kosteneffectiviteit neemt toe. Dat leidt ertoe dat veel waterschappen en gemeenten in hun beleid ruimte scheppen voor decentrale oplossingen en gebiedsgericht maatwerk.

LEES MEER…