• Close window

Stowa

Wet- en regelgeving

De belangrijkste wetten voor de inzameling, verwerking en gebruik van afvalwater zijn de Wet Milieubeheer, de Waterwet en de Meststoffenwet. Voor de eerste twee komt binnenkort een nieuwe wet in de plaats: de Omgevingswet.

De wetgever legt een belangrijke verantwoordelijkheid voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afvalwater neer bij gemeenten en waterschappen. De wet gaf ook richting aan de wijze waarop volgens het Rijk met afvalwater moest worden omgegaan, hoewel voor bijzondere omstandigheden uitzonderingen mogelijk waren. De nieuwe Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheden bij de lagere overheden en biedt daardoor ook meer mogelijkheden voor gebiedsgericht maatwerk. Deze wet wordt waarschijnlijk in 2019 van kracht.

Gelet op de aard van huishoudelijk afvalwater ligt een toepassing als meststof voor de hand. De meststoffenwet kent echter strikte bepalingen voor het verwerken van afvalstoffen (waartoe huishoudelijk afvalwater behoort). Meststoffen verkregen uit huishoudelijk afvalwater mogen (met uitzondering van struviet) niet in de landbouw worden gebruikt.

LEES MEER…