• Close window

Stowa

Het buitengebied

Wat is het buitengebied?

Onder het buitengebied verstaan we gebieden met een lage bebouwingsdichtheid en geÔsoleerd gelegen kleine kernen (lagere adressendichtheid dan 1000 adressen per vierkante kilometer). Ze hebben veelal de hoofdfunctie landbouw, natuur of recreatie.

buitengebied Blankenham // img_6092.jpg (84 K)

Foto: Buitengebied bij Blankenham (Ov) | Bron: Bjartur Swart (Stowa)

Wat zijn er nu voor voorzieningen?

Over het algemeen wordt het afvalwater hier via drukriolering (of heel zelden met vacuumriolering)†ingezameld en naar de regionale waterzuiveringsinstallaties vervoerd. In veel gevallen wordt het afvalwater over grote afstanden getransporteerd, soms zelfs 30 km of meer.†Op plaatsen waar drukriolering indertijd te duur werd geacht, zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw daarom zogenaamde IBA-compactsystemen aangelegd (in totaal zo'n 23.000). In een beperkt aantal gebieden zijn geen nieuwe voorzieningen aangelegd. Bij circa 21.000 woningen worden† nog de oude†septic tanks gebruikt.

Wat zijn de ontwikkelingen?

De komende jaren zijn de eerste†herinvesteringen nodig in de drukriolering; met name de pompen en pompputten zijn geleidelijk aan vervanging toe. Sommige†oude drukriolen moeten nu al in hun geheel worden vervangen. Zeker†onder de huidige†economische omstandigheden†is het noodzakelijk om investeringen en rendement goed tegen elkaar af te wegen.

De IBA-compactsystemen blijken deels niet of onvoldoende te werken en over het algemeen ook duur te zijn in onderhoud. De komende jaren zullen ook hier vervangingsinvesteringen nodig zijn.

In grote delen van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland krimpt de bevolking (demografische krimp). Kernen en buitengebieden raken geleidelijk aan ontvolkt. Centrale voorzieningen bedienen steeds minder mensen, waardoor de kosten per woning toenemen.

Er komen meer kennis en technologie beschikbaar voor lokale zuiveringen van huishoudelijk afvalwater. Ook in de landbouw komen afvalwaterstromen vrij waardoor de landbouwers op grond van landelijke afspraken voor 2027 investeringen in de bedrijfsvoering of in lokale waterzuiveringsinstallaties moeten doen.

Wanneer is het interessant om nieuwe sanitatie te overwegen?

  • als nieuwe investeringen in de bestaande infrastructuur (pompen of leidingen) noodzakelijk zijn (zoals bij Blankenham het geval is);
  • als er sprake is van grootschalige nieuwbouwplannen (bijvoorbeeld voor de uitbreiding van recreatieterreinen);
  • als de huidige infrastructuur een te beperkte capaciteit heeft (zoals in het buitengebied bij Ede);
  • als de landbouw zuiveringstechnischewerken aanlegt.

Welke situaties onderscheiden we?

afvalwaterverwerking buitengebied // innovatieagenda waterketen 004 comp copy.jpg (226 K)