• Close window

Stowa

Vervangen drukriool Blankenham

Het drukriool in het gebied Blankenham (NW-Overijssel) was aan het eind van zijn technische levensduur en moest dringend vervangen worden. Samen met de bewoners en LTO (land- en tuinbouworganisatie) hebben de gemeente, het waterschap en STOWA/RIONED onderzocht of er goedkopere, duurzamere en slimmere oplossingen mogelijk zijn.

Blankenham // img_6141.jpg (81 K)

Binnen het project is een alternatievenstudie uitgevoerd en zijn de effecten van de mogelijke alternatieven op de waterkwaliteit alsmede de effecten voor de volksgezondheid en de veterinaire gezondheid beoordeeld. Er is een duurzaamheidsscan opgesteld en er is een analyse gemaakt van de mogelijkheden die de huidige wet- en regelgeving biedt. Uiteindelijk zijn voor de nul-variant (drukriolering) en het alternatief (decentrale helofyten/wilgenfilters per kern) middels een LCC-raming de totale levensduurkosten in beeld gebracht. Deze verkenningen zijn opgenomen in het adviesrapport.

 

 In de zomer van 2015 heeft over het project besluitvorming plaatsgevonden. Hoewel de conclusie was dat het alternatief duurzamer is, mag rekenen op een groot draagvlak bij zowel de bewoners als de betrokken agrariërs en over de totale levensduur enigszins goedkoper is, bleek er bij de gemeente geen ruimte te zijn voor het dekken van de aanvankelijk hogere investeringskosten. De gemeente heeft derhalve moeten besluiten alsnog een nieuw drukriool aan te leggen.

Over het project is in het najaar van 2015 een evaluatie uitgevoerd. Deze laat zien dat de vooraf opgestelde randvoorwaarden van grote invloed zijn geweest op het uiteindelijke project en uiteindelijk ook als te knellend werden ervaren, waarbij de mogelijkheid ontbrak deze op basis van voortschrijdend inzicht bij te stellen. In de evaluatie wordt vastgesteld dat als de kernen Baarlo en Buurtsteeg separaat waren beschouwd, met het alternatief 15 – 25 % op de totale kosten had kunnen worden bespaard. De mate waarin besparingen optreden, blijkt sterk afhankelijk van het al dan niet noodzakelijk zijn van drukriolering om het afvalwater van 1 kern naar het helofytenfilter te transporteren. In de evaluatie wordt aanbevolen er bij scenarioberekeningen rekening mee te houden dat theoretisch berekende besparingen (bijvoorbeeld op de RWZI) vanwege al gedane investeringen in de praktijk niet altijd gerealiseerd kunnen worden. De volledige evaluatie alsmede de bestuurlijke samenvatting kunt u downloaden.

Meer weten? Zie voor alle achtergronden, verslagen en artikelen in de Dijkkrant de website van de gemeente Steenwijkerland.