• Close window

Stowa

Desah-Noorderhoek

Plaats: Sneek

Doelstelling:
Onderzoek haalbaarheid anaŽrobe decentrale afvalwaterbehandeling en beoordeling duurzaamheid

Onderzoeksperiode: 2010 - 2014

Schaal: 232 woningen

Onderzochte technieken:

  • UASB-bioreactor
  • VacuŁmtoiletten en -leidingen
  • Voedselrestenvermaler
  • Struvietreactor

Conclusies:
Het systeem - genaamd WaterSchoon - is in staat om huishoudelijke afvalwaterstromen, aangevuld met GF-afval, met een hoog rendement te zuiveren. De rest-emissies uit het systeem, uitgedrukt als vrachten in gram per inwoner per dag, zijn voor organische stof en stikstof bij de huidige belasting lager dan bij een referentie-RWZI. Voor fosfaat zijn de rest-emissies door de huidige onderbelasting van het systeem nog hoger dan wenselijk. Het systeem is zuiveringstechnisch een prima alternatief voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater gecombineerd met GF.

Het systeem produceert minder slib dan een conventionele RWZI. Bovendien bevat het slib minder zware metalen.

Qua duurzaamheid is het beeld genuanceerd, waarbij de uitgangspunten en de referentiesituatie in belangrijke mate de eindbeoordeling beÔnvloeden.

Vervolg:
Het project krijgt een vervolg in Gent (BelgiŽ) en dient als voorbeeld voor de ontwikkeling van Buiksloterham (Amsterdam).

Deelnemende partijen:

  • Gemeente Sneek
  • STOWA
  • Wageningen Universiteit
  • Wetterskip Frysl‚n
  • Woningstichting De Wieren
  • Woningstichting Accolade

Rapportages:

Overige opmerkingen:
De kosten van het sanitatieproject in Sneek bedragen ongeveer 2,5 miljoen euro. Het project ontving ruim 1 miljoen euro subsidie van Agentschap NL, Koers Noord en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO. De resterende 1,5 miljoen werd bijeengebracht door de projectpartijen.

Bekijk de flyer Noorderhoek en website van WaterSchoon.

Meer informatie bij DeSaH bv