• Close window

Stowa

Buiksloterham

De wijk Buiksloterham in Amsterdam-Noord wordt getransformeerd tot een woon- en werkomgeving met een grote bebouwingsdichtheid. Onder de naam Circulair Buiksloterham is een netwerk van personen en organisaties bezig deze wijk vanuit een gezamenlijke visie te ontwikkelen volgens de principes van de circulaire economie. Een doelstelling is onder meer het sluiten van water-, energie- en grondstoffenkringlopen.

Buiksloterham is een proeftuin voor circulaire gebiedsontwikkeling. Hier vindt onderzoek plaats op het gebied van hernieuwbare energie en gesloten kringlopen van bijvoorbeeld voeding en materialen op lokale schaal. Buiksloterham zal daarmee een voorbeeld worden van de ontwikkeling van de toekomstige en circulaire stad.

Met betrekking tot nieuwe sanitatie zijn er drie belangrijke ontwikkelingslocaties:

De Ceuvel: Op dit voormalige scheepswerfterrein zijn vijftien oude woonboten opgeknapt en op het land gezet. De boten zijn niet aangesloten op de riolering. In plaats daarvan zijn ze uitgerust met een composttoilet en een individueel grijswaterzuiveringssysteem. Onderzoek vond plaats naar de werking van de composttoiletten en compostering, levenscyclusvergelijking, gezondheidsrisico’s, decentrale drinkwaterproductie, organisatorische en institutionele belemmeringen, en gebruikersgedrag. De resultaten zijn gepresenteerd op een TKI-minisymposium en kunt u hier inzien. Er wordt nu gewerkt aan een verdere verdieping van het project.

Schoonschip: SchoonSchip Amsterdam is een woongemeenschap die bezig is met de ontwikkeling van 47 duurzame waterwoningen. Het project wil op basis van nieuwe sanitatie aansluiten op een decentraal grondstoffenstation, dat nog in Buiksloterham moet worden ontwikkeld. Het plan is om drie afvalwaterstromen gescheiden in te zamelen, te transporteren en te verwerken. Op de website van schoonschip vindt u meer achtergrondinformatie.

Buiksloterham&Co: Buiksloterham&Co is een ontwikkeling van ongeveer 500 woningen door woning-
corporatie De Alliantie. Het uitgangspunt is het opnieuw gebruiken van materialen, energie en water. De hogere daken worden gebruikt voor energieopwekking. Op de lagere groene daken bevinden zich daktuinen en is ruimte voor dakparken, watertuinen, kassen en moestuinen. Op het centrale plein wordt regenwater opgevangen en vervolgens zichtbaar, als een aantrekkelijke waterpartij, afgevoerd naar het Tolhuiskanaal.

Hier gaat Waternet 2 aparte rioolsystemen naast elkaar aanleggen: 1 voor grijs en 1 voor zwart afvalwater. De twee stromen worden apart verwerkt. Het zwarte water wordt ingezameld met een vacuŁmriool. Daardoor is het mogelijk energie terug te winnen, die zo mogelijk in de wijk wordt benut.

Globale berekeningen geven aan dat het systeem, afhankelijk van de uitvoering, mogelijk per inwoner per jaar tot de volgende besparingen zou kunnen leiden:
• 11.000 liter drinkwater;
• 100 m3 aardgas in de vorm van warmte;
• 180 kg CO2;
• 26 kWh, door minder transport en minder zuivering op de oude manier.

Meer weten? In de Voortgangsrapportage Circulair Buiksloterham leest u de meest actuele informatie.