• Close window

Stowa

Compostmeer

In het project Compostmeer hebben LTO, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Schagen en STOWA/Rioned gezamenlijk het initiatief genomen om na te gaan of door samenwerking enerzijds op de kosten in het afvalwaterbeheer kan worden bespaard en anderzijds zowel de bodemstructuur kan worden geoptimaliseerd als het watersysteem (KRW) kan worden verbeterd.

Het project Compostmeer komt voort uit de gedachte dat zowel overheden als het bedrijfsleven in het buitengebied in de toekomst belangrijke en omvangrijke maatregelen zullen moeten nemen. Elk van hen zal moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Aan de ene kant om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering of om uitvoering te geven aan een verdere verduurzaming. En aan de andere kant ook omdat bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld het afvalwaterstelsel) op termijn zullen moeten worden vervangen. Nieuwe inzichten leiden er toe dat voor allerlei problemen nieuwe en eigentijdse oplossingen† worden gezocht. Overheden en bedrijfsleven kunnen daarin door samenwerking soms tot onverwachte win–winsituaties komen.

In 2015/2016 is een nadere verkenning ten aanzien van de mogelijke samenwerking en win-winsituaties uitgevoerd.† Vastgesteld is dat er zeker mogelijkheden zijn, maar dat de zuiveringsprestaties van decentrale systemen (met name helofytenfilters) bij lozing op oppervlaktewater naar verwachting niet voldoen aan de normen voor N-verwijdering in het projectgebied van Compostmeer. Voorts bleek† met name de financieringsstructuur van de huidige waterketen een belemmering bij de ontwikkeling van decentrale projecten door ondernemers.

Van het project is een Eindbalans opgesteld, met een korte beschrijving van het project en de belangrijkste bevindingen.

Aanbevolen wordt in samenwerking met de landbouw te blijven zoeken naar mogelijkheden om afvalwater efficiŽnt en effectief te zuiveren. Dit kan onder andere door pilots te starten in die gebieden en op die locaties waar dat binnen de huidige beleidsmatige kaders mogelijk is. Daarbij zou met name moeten worden gekeken naar gebieden waar het waterschap en/of de gemeente op termijn problemen verwachten. Tegelijkertijd zou ook moeten worden nagegaan of het mogelijk is voor decentrale systemen dezelfde financiŽle ruimte te creŽren die er ook is voor drukriolering. En daarnaast welke stappen er op korte termijn moeten worden gezet om een beeld te ontwikkelen van de gewenste toekomstige afvalwatersituatie in het buitengebied. Daarbij dient ook te worden aangegeven welke acties (onderzoek/pilots/aanpassing beleid) er nodig zijn om een eventuele transitie in gang te zetten. Bij de toekomstvisie zou de blik gericht moeten worden op de periode dat de huidige drukriolering moet worden gerenoveerd (na 2030).

compostmeer // compostmeer.png (258 K)