• Close window

Stowa

Exel - voorbeeldkern in het buitengebied

Plaats: Exel, gemeente Lochem (provincie Gelderland)

Doelstelling: verkenning haalbaarheid lokaal zuiveren afvalwater

Onderzoeksperiode: 2016

Onderzochte technieken:

 • Septic tank (voorbehandeling)
 • Verticaal doorstroomd helofytenfilter
 • Belucht helofytenfilter
 • Wilgenfilter
 • Textile media filter
 • Biorotor (slib-op-dragersysteem)
 • Mini actiefslibzuivering

Toelichting onderzoek:

Het afvalwater van kleine kernen in buitengebieden wordt over het algemeen via (lange) persleidingen afgevoerd naar het hoofdrioolstelsel, waarna het afvalwater wordt getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Er zijn kansen om het afvalwater ook lokaal te verwerken. Hiermee zou mogelijk een meer doelmatige en duurzamere waterketen kunnen worden verkregen.

De gemeente Lochem heeft Tauw gevraagd een voorbeeldcase uit te werken voor een kern in het buitengebied van de gemeente Lochem. De gemeente heeft de kern Exel geselecteerd om de technische en financiële haalbaarheid van het lokaal zuiveren van afvalwater te verkennen.

Conclusies:

Technisch gezien is het mogelijk om het afvalwater van Exel geheel of gedeeltelijk lokaal te behandelen. Financieel gezien is de haalbaarheid afhankelijk van de schaalgrootte. Hiervoor geldt dat er geen regenwater moet zijn aangesloten op het riool.

Dit onderzoek laat zien dat er een toekomst potentieel is voor het lokaal behandelen van afvalwater in kernen in het buitengebied. De resultaten van dit onderzoek kunnen echter niet per definitie 1-op-1 worden overgenomen naar andere kernen in het buitengebied.

Aanbevelingen:

In dit onderzoek is alleen naar de technische en financiële aspecten gekeken. Ter verdere onderbouwing van een keuze wordt aanbevolen ook een duurzaamheidsanalyse uit te voeren.

Deelnemende partijen:

 • Gemeente Lochem
 • Tauw
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • STOWA
 • Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO)

Rapportages: