• Close window

Stowa

Inzameling van afvalwater

Wat is het?

Urine en fecaliën worden in Nederland in de woning standaard ingezameld met watergespoelde toiletten en urinoirs. Dit spoelwater wordt gemengd met overige waterstromen uit de keuken en badkamer, en via de binnenhuisriolering afgevoerd. Op de erfscheiding komt dit huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk rioolstelsel. Het huidige beleid is dat er geen hemelwater op het riool komt, maar op veel plaatsen in Nederland gebeurt dit nog wel. De binnenhuisriolering is meestal een vrijvervalsysteem, dat wil zeggen dat het afvalwater (zonder hulp van pompjes) naar het laagste punt stroomt. In enkele situaties worden vacuümsystemen toegepast. 

Wat is het probleem?

Het afvalwaterstelsel heeft in de loop der tijd een heel geleidelijke ontwikkeling doorgemaakt en is nooit als een totaal systeem ontworpen. Als we dat wel hadden gedaan, had het er waarschijnlijk heel anders uitgezien. Met de huidige kennis moet nu worden vastgesteld dat het afvalwaterstelsel als geheel zeker niet optimaal functioneert. Het afvalwater wordt eigenlijk veel te veel verdund om het goed te kunnen verwerken. Daar komt bij dat het riool ook nog wordt gebruikt voor het afvoeren van hemelwater, en omdat veel riolen lekken, treedt er door intredend grondwater nog een extra verdunning op. Geen ideale situatie dus.

Bijvoorkeur zouden de afvalwaterstromen zo min mogelijk moeten worden verdund en zo veel mogelijk moeten worden afgestemd op de wijze waarop de verwerking gaat plaatsvinden. Daartoe kan het gewenst zijn stromen samen te voegen of juist te scheiden.

Technieken

Voor het inzamelen van urine en fecaliën gebruiken we toiletten en urinoirs. We onderscheiden zeven soorten toiletten:

Momenteel wordt er ook gewerkt aan geheel nieuwe toiletconcepten:

Er zijn twee soorten urinoirs:

Het meeverwerken van groente- en fruitafval in het afvalwater levert 'energierijk' afvalwater op, wat leidt tot een hogere biogasproductie in de RWZI. Inzamelen van voedselresten kan dan met een: