• Close window

Stowa

Groepshuisvesting

Wat verstaan we onder groepshuisvesting?

Onder groepshuisvesting en -verblijf in het buitengebied verstaan we in deze Saniwijzer alle vormen van tijdelijke huisvesting en verblijf van groepen mensen. Dit loopt uiteen van tijdelijke accomodaties (AZC's) tot seizoensgebonden huisvesting voor werknemers.

Mogelijkheden

Wanneer sprake is van een nieuwe huisvesting of verblijf, is de bestaande infrastructuur voor afvalwater niet altijd toereikend. In dat geval is het zinvol om naar alternatieven te kijken. Dit geldt ook wanneer bestaande infrastructuur, vaak een drukriool, aan dure vervanging toe is. Een nieuwe oplossing kan bovendien betekenen dat er kansen ontstaan om meer nut te geven aan het behandelde afvalwater. Bijvoorbeeld gebruik als irrigatiewater of het maken van een vochtige natuurzone. In sommige gevallen kan zelfs gedacht worden aan het nuttig gebruik van fosfaat en stikstof uit het afvalwater, namelijk als meststof. Hierdoor kan lokaal zelfs een circulaire gedachte worden vormgegeven en het biedt kans op nieuwe vormen van synergie en samenwerking. Bijvoorbeeld dat de zuivering op een nabijgelegen boerenbedrijf plaatsvindt, waarbij tegelijk ook erfafspoelwater wordt behandeld, en de boer zorg draagt voor de zuivering en daar ook de vruchten van plukt.

Voor kleinere groepen tot ca. 100 mensen zijn natuurlijke systemen het meest geschikt.

Voor grotere groepen wordt het interessant om naar combinaties van natuurlijke en meer technische systemen te kijken, of zelfs naar puur technische systemen. De extra aandacht die technische systemen vergen voor onderhoud staat dan beter in verhouding tot wat het oplevert (kosten, vergunning voor uitbreiding, natuurontwikkeling, etc.). Technische systemen zoals SBR en biorotor voor grotere groepen mensen zijn al vaak toegepast, vooral in het buitenland. Andere technische sytemen en hybride technisch-natuurlijke systemen zijn nog in ontwikkeling. Bij een volledig nieuw aan te leggen sanitair en leidingwerk voor het groepsverblijf is het bijzonder interessant om ook hier naar alternatieven te kijken, bijvoorbeeld waterloze urinoirs en gescheiden leidingwerk voor wc-water en overig water van douches, keuken etc. Hierdoor kan het afvalwater beter en efficiŽnter worden gezuiverd en nemen ook de hergebruiksmogelijkheden toe.† ††

Voorbeelden van alternatieve oplossingen:


  • Natuurlijk systeem: helofytenfilter
  • Natuurlijk systeem: wilgenfilter
  • Technische systemen: actiefslibsystemen
  • Hergebruik effluent
  • Hergebruik van nutriŽnten: lokaal via urine-inzameling
  • Hergebruik van nutriŽnten: struvietwinning
  • Energiewinning: lokale biogaswinning
  • Totaalconcept: biogas- en nutriŽntenwinning