• Close window

Stowa

CPO Boschveld

Het project Boschveld is een voorbeeld van gebruik van een helofytenfilter voor de verwerking van afvalwater in een stedelijke omgeving.

De bewonersvereniging Bewust Wonen en Werken van de toekomstige woningen op het complex Boschveld heeft het initiatief genomen om het afvalwater van de woningen te zuiveren met een helofytenfilter. Hoewel de riolering langs de deur loopt, is de gemeente bereid aan dit project haar medewerking te verlenen. Het effluent uit het filter zal zo mogelijk op termijn, tezamen met het opgevangen hemelwater, worden hergebruikt. Effluent dat niet wordt hergebruikt, wordt lokaal in de bodem geinfiltreerd via infiltratiekoffers.

De werking van het filter en de infiltratie naar de bodem zal de eerstkomende jaren nauwlettend worden gemonitord; enerzijds om na te gaan of er eventueel grondwatervervuiling plaatsvindt en anderzijds om de kwaliteit van het effluent ten behoeve van het hergebruik te monitoren.

Schets ecologische woonwijk Boschveld // schets-ecologische-woonwijk-boschveld.jpg (741 K)

Schets ecologische woonwijk Boschveld | Bron: Kim Verhoeven

De bouw is inmiddels gestart. Medio 2017 zal het helofytenfilter worden aangelegd.

Meer weten? Zie de website van BWWB.