• Close window

Stowa

Natuurlijk systeem: helofytenfilter

Een robuuste en eenvoudige manier om op natuurlijke wijze afvalwater te zuiveren, is het gebruik van een helofytenfilter. Bij vrijstaande woningen in het buitengebied is meestal voldoende ruimte voor een vertikaal doorstroomd helofytenfilter†aanwezig. Vaak is enkele vierkante meters al voldoende.

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater, waaronder organische stof, ziektekiemen en een deel van de nutriŽnten en microverontreinigingen. Het verdient aanbeveling om vůůr het helofytenfilter een bezinkput te maken. Die vangt vaste delen (zoals wc-papier) en vet af, waardoor het helofytenfilter beter werkt. Een nog aanwezige oude septic tank kan prima dienst doen als bezinkput. Helofytenfilters zuiveren het afvalwater met een minimum aan energie.

Het helofytenfilter moet jaarlijks worden gemaaid. Het maaisel bevat een deel van de nutriŽnten uit het afvalwater; het kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in de tuin worden gebruikt. Daarmee wordt de kringloop voor een deel gesloten.

Voor de afvoer van het hemelwater (van het dak) zal een aparte voorziening moeten worden aangelegd.

Natuurlijk systeem helofytenfilter ind // natuurlijk-systeem-helofytenfilter-ind.png (66 K)

Helofytenfilter boerderij Duitsland Bert Duker // bert duker boerderij duitsland.jpg (48 K)

Foto: helofytenfilter bij boerderij | Bron: Bert Duker

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • †Er is inmiddels ruime ervaring met het gebruik van Helofytenfilters, zowel grootschalige filters (Drielanden) als kleine filters. Zie ook de websites van ECOFYT, Tauw,Wetlantec, Rietland en Kilian Water.

Uitbreiding/aanpassing

  • Door het filter te beluchten werkt het filter (mogelijk) veel beter, zodat het kleiner kan worden uitgevoerd, maar daardoor verbruikt het wel meer energie.
  • Het hele systeem werkt beter als het grijze water uit douche, keuken en wasmachine apart wordt ingezameld en direct via een vetvang op het helofytenfilter wordt geloosd; de verblijftijd van het zwarte water in de voorbezinktank is dan langer.
  • In de voorbezinktank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen