• Close window

Stowa

Gesloten systemen: Minizuiveringen

In het buitengebied kan bij een individuele woning een zelfstandige minizuivering worden geplaatst voor de lokale behandeling van het afvalwater. Deze systemen werden ook wel aangeduid als IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) hoewel strikt genomen ook septic tanks en helofytenfilters onder de term IBA vallen.

Er zijn in de jaren '90 van de vorige eeuw verschillende gecertificeerde IBA-typen op de markt gebracht. In de systemen werd de werking van een RWZI in het klein nagebootst. De techniek die daarvoor nodig was (beluchting, roeren en monitoring) bleek echter kwetsbaar. De werking van de gecertificeerde IBA-systemen was mede daardoor de afgelopen jaren niet geheel zonder problemen. Andere oorzaken van het niet optimaal functioneren moeten worden gezocht in een niet altijd even zorgvuldige plaatsing, onvoldoende onderhoud en een te grote discontinuïteit in de afvalwaterstroom. Een individuele woning produceert een fluctuerende aanvoer van afvalwater. Zo is er minder aanvoer wanneer de bewoners op vakantie zijn en meer aanvoer wanneer er tijdelijk veel meer gebruikers aanwezig zijn. Door deze fluctuerende aanvoer is de werking en dus het zuiveringsrendement van de IBA niet gegarandeerd. Mede door het grote aantal storingen waren de kosten voor het beheer en onderhoud relatief hoog.

Een goed geplaatst en goed onderhouden minizuivering kan bij een continue aanvoer van afvalwater echter wel een zeer hoog zuiveringsrendement halen.

Op dit moment wordt veelal de voorkeur gegeven aan meer robuuste systemen bij individuele woningen, zoals een verbeterde septictank (VST) of helofytenfilters.

Voor de afvoer van het hemelwater (van het dak) zal een aparte voorziening moeten worden aangelegd.

Gesloten systemen Minizuiveringen // gesloten-systemen-minizuiveringen.png (43 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
-1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologie. De ervaringen met de bestaande IBA-systemen variëren van heel goed tot heel slecht.

Uitbreiding/ aanpassing

  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriënten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen