• Close window

Stowa

Kostenbesparing: herstel van oude septic tanks

Indien een cluster van bestaande woning (uit kostenoogpunt) in de toekomst niet langer op het drukriool kan worden aangesloten, kan er soms gebruik worden gemaakt van oude voorzieningen die er nog liggen. Net als bij individuele woningen kunnen ook bij clusters van woningen in het buitengebied de oude, nog bestaande septic tanks opnieuw in gebruik worden genomen. Hiermee wordt de situatie van voor 1980 teruggebracht. De septic tank functioneert redelijk als het gaat om de volksgezondheid. De milieubelasting is echter relatief hoog, doordat†een groot deel van de†nutriŽnten en microverontreinigingen ongezuiverd in het milieu terechtkomen.

Als de oude septic tanks worden hersteld, zullen deze periodiek moeten worden geleegd. De bewoners zijn beperkt in het gebruik van schoonmaakmiddelen. Het zonder aanvullende voorzieningen herstellen van deze oude situatie kan worden overwogen maar is in het algemeen ongewenst.

De oudere septictanks zijn veelal kleiner dan de moderne 6-kuubs septictanks. Dat betekent dat zij de grotere stroom aan grijswater niet goed kunnen verwerken. Het verdient dan aanbeveling alleen het zwartewater op de septictank aan te sluiten.

Voor de afvoer van het hemelwater (van het dak) zal sowieso een aparte voorziening moeten worden aangelegd.

Kostenbesparing herstel oude septic tanks clusters // kostenbesparing-herstel-septic-tanks-clusters.png (57 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
-1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van†bestaande technologie, er is veel ervaring met†soortgelijke inrichtingen opgedaan.

Uitbreiding/aanpassing

  • Het effluent uit de septic tanks kan worden nabehandeld met een centraal aan te leggen helofytenfilter of een watergang die is afgedamd en begroeid met helofyten (vloeiveld)
  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen