• Close window

Stowa

Natuurlijk systeem: helofytenfilter

Een robuuste en eenvoudige manier om op natuurlijke wijze afvalwater te zuiveren, is het gebruik van een helofytenfilter. Bij clusters van woningen in het buitengebied is meestal voldoende ruimte voor een verticaal doorstroomd helofytenfilter aanwezig. Vaak is 9 m3 per woning al voldoende.

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater, waaronder organische stof, ziektekiemen en een deel van de nutriënten en microverontreinigingen. Het verdient aanbeveling om vóór het helofytenfilter een bezinkput te maken. Die vangt vaste delen (zoals wc-papier) en vet af, waardoor het helofytenfilter beter werkt. Helofytenfilters zuiveren het afvalwater met een minimum aan energie.

helofytenfilter Drielanden // 20141113_115433.jpg (125 K)

Foto: Helofytenfilter Drielanden (Groningen) | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Het helofytenfilter moet jaarlijks worden gemaaid. Het maaisel bevat een deel van de nutriënten uit het afvalwater, en kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in de tuin worden gebruikt. Daarmee wordt de kringloop voor een deel gesloten.

Grotere helofytenfilters kunnen bij een landbouwer in beheer en onderhoud worden gegeven. Deze kan het maaisel composteren of als strooisel in de stal toepassen.

Natuurlijk systeem helofytenfilter clusters // natuurlijk-systeem-helofytenfilter-clusters-1.png (84 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  •  Er is inmiddels ruime ervaring met het gebruik van helofytenfilters, zowel grootschalige filters (Drielanden) als kleine filters. Zie ook de websites van ECOFYT, Tauw,  Wetlantec, Rietland en Kilian Water.

Uitbreiding/aanpassing

  • Door het afvalwater te beluchten, werkt het filter veel beter, zodat het kleiner kan worden uitgevoerd. Daardoor verbruikt het wel meer energie.
  • Het hele systeem werkt beter als het grijze water uit douche, keuken en wasmachine apart wordt ingezameld en direct via een vetvang op het helofytenfilter wordt geloosd. De verblijftijd van het zwarte water in de voorbezinktank is dan langer.
  • In de voorbezinktank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriënten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen