• Close window

Stowa

Kostenbesparing: samenwerking met de landbouw

Huishoudens zijn niet de enige producenten van afvalwater. Ook de landbouw heeft te maken met afvalwaterstromen. Het gaat onder andere om melkspoelwater en erfafspoelwater.†Na 2027 mag volgens de wet niet langer erfspoelwater ongezuiverd worden geloosd op het oppervlaktewater.†Tegen die tijd†dienen†landbouwbedrijven maatregelen te nemen om te voorkomen dat erfafspoelwater in de sloot terecht komt. In principe zijn maatregelen aan de bron (voorkoming) het meest gewenst, maar op veel bedrijven zullen wellicht zuiveringsinstallaties worden aangelegd. Deze zuiveringsinstallaties hebben een grote capaciteit want zij moeten een hemelwaterpiek kunnen verwerken maar werken maar gedurende korte perioden. Het ligt dan voor de hand om na te gaan of deze voorzieningen ook het lokale huishoudelijke afvalwater kunnen verwerken.

Naast dat hierdoor een kostenvoordeel ontstaat (omdat zuiveringscapaciteit door meerdere gebruikers wordt benut), is er ook een zuiveringstechnisch voordeel te behalen. Biologische systemen functioneren het meest optimaal indien zij continu gevoed worden. Daar zorgt het huishoudelijk afvalwater voor.

Het meest eenvoudige systeem bestaat uit een voorbezinktank (of een lamellenfilter) gevolgd door een verticaal helofytenfilter.

Kostenbesparing samenwerking landbouw clusters // kostenbesparing-samenwerking-landbouw-clusters.png (109 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen:

  • Bij de Dairy Campus in Leeuwarden wordt huishoudleijk afvalwater en bedrijfsafvalwater tezamen gezuiverd in een helofytenfilter.

Uitbreiding / aanpassingen:

  • Door het maaisel van het helofytenfilter te composteren en de compost als bodemverbetering op het land te brengen, wordt een deel van de nutriŽnten weer terug in de kringloop gebracht.
  • Het slib uit de septic tank kan in een vergister worden meevergist of op de composthoop worden meegecomposteerd.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen