• Close window

Stowa

Hergebruik: effluent

Afvalwater kan zover worden gezuiverd dat het in principe weer kan worden hergebruikt. De NASA maakt voor haar ruimteprogramma zelfs weer drinkwater uit afvalwater! Maar in het geval van een cluster van woningen zullen de ambities op dat vlak enigzins bijgesteld moeten worden. Het water kan worden gebruikt voor irrigatie, voor verversing van zwemwater, voor doorspoeling van oppervlaktewater en dergelijke. Afhankelijk van het type hergebruik worden er eisen aan de kwaliteit van het water gesteld. Zo zijn bij hergebruik voor irrigatie wat hogere N- en P-waarden wellicht welkom, terwijl dat voor de doorspoeling van een zwemplas juist ongewenst is.

Bij hergebruik van het effluent kan er een grotere kans zijn op direct contact met het efffluent. In dergelijke gevallen zullen er met name eisen gesteld moeten worden ten aanzien van de volksgezondheid.

Het terugleveren van water uit een openbare voorziening aan individuele huishoudens is voorbehouden aan de drinkwaterbedrijven; het leveren van spoelwater voor het toilet zal om die reden in het algemeen niet mogelijk zijn.

Alle afvalwaterzuiveringsinstallaties leveren een kwaliteit afvalwater die meestal niet direct geschikt is voor hergebruik. Dit betekent dat in het algemeen nazuivering nodig is. De nazuivering kan bestaan uit extra zandfiltratie, bodempassage of meer geavanceerde technieken als actiefkool, ozon, membraanfiltratie of UV. De te kiezen techniek is weer afhankelijk van de kwaliteitseisen die aan het water worden gesteld.

Hergebruik effluent clusters // hergebruik-effluent-clusters.png (127 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
-1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er kan gebruik worden gemaakt van†bestaande technologie;
  • Hergebruik van gezuiverd afvalwater op deze schaal komt in Nederland nog vrijwel niet voor;
  • De dierentuin van Emmen zuivert al haar water zodanig dat het opnieuw kan worden hergebruikt (zie ook dit informatieve filmpje op de website van de WMD);
  • De ecologische projecten Iewan en CPO Boschveld zijn voornemens lokaal gezuiverd afvalwater als toiletspoeling te gebruiken.

Uitbreiding/aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen