• Close window

Stowa

Combinatie met mestvergisting

Mestvergisting wordt op dit momenteel veelvuldig in de landbouw toegepast. Als een boerenbedrijf een mestvergister heeft,†kan daar in principe ook het huishoudelijk afvalwater in verwerkt worden. Het digestaat (het restproduct in de vergister) kan worden uitgereden op het land, zodat de nutriŽnten weer in de grond terechtkomen.

Huishoudelijk afvalwater is normaal gesproken echter te veel verdund om een positieve bijdrage aan de energieopbrengst te genereren. Het verdiend daarom aanbeveling alleen de feces (eventueel samen met de urine) mee te vergisten. Dat kan door deze stromen al bij de bron gescheiden te houden van het grijze water, of door in de afvalwaterstroom de vaste delen te scheiden van de vloeibare. Scheiding van de vaste en vloeibare fractie is mogelijk met een bezinkbassin, een lamellenfilter of een zakkenfilter. De vloeibare fractie kan in een helofytenfilter worden gezuiverd.

De vaste fractie kan in principe als co-vergisting aan de mest worden toegevoegd. De regels voor co-vergisting zijn echter streng. Op dit moment staat huishoudelijk afvalwater niet op de lijst van stoffen die voor co-vergisting in aanmerking komen. Daarmee is deze optie juridisch niet mogelijk.

Wordt het afvalwater geconcentreerd ingezameld, dan levert de vergisting energie op in de vorm van warmte en biogas. De nutriŽnten uit de afvalwaterketen komen terug in voedselkringloop. Doordat afvalwater niet langer getransporteerd hoeft te worden, is er sprake van een energiebesparing.

Met het lokaal behandelen van huishoudelijk afvalwater op het landbouwbedrijf kan het drukrioolsysteem worden ontlast (waardoor het langer meegaat). Niet elk bedrijf heeft een mestvergister; deze oplosing kan hooguit incidenteel worden toegepast.

Combinatie met mestvergisting // combinatie-mestvergisting.png (233 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Deze combinatietechniek wordt nog niet toegepast.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Het helofytenfilter kan voorts worden gebruikt voor het verwerken van het erfspoelwater.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen