• Close window

Stowa

Dubbele benutting helofytenfilter

Op een landbouwbedrijf hebben we behalve met huishoudelijk afvalwater vaak ook te maken met andere afvalwaterstromen; bijvoorbeeld melkspoelwater, terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie, erfafspoelwater en perssappen uit een kuilbult of composthoop.†

Indien er een riolering aanwezig is, worden melkspoelwater (2de en 3de spoeling) en terugspoelwater van een ontijzeringsinstalaltie veelal op de riolering geloosd. Dit leidt soms tot overbelasting van het drukriool. Het erfspoelwater en de perssappen lopen nu veelal naar het oppervlaktewater of trekken in de bodem. Dit laatste is ongewenst en voor 2027 moet elk bedrijf passende maatregelen genomen hebben. Naast het beperken van de hoeveelheid afstromend water kunnen bedrijven ervoor kiezen hiervoor een helofytenfilter aan te leggen. Dit helofytenfilter zou dan ook geschikt kunnen worden gemaakt voor het verwerken van het andere bedrijfsafvalwater.

Een dergelijk helofytenfilter zou dan tevens ook gebruikt kunnen worden voor het verwerken van het eigen huishoudelijk afvalwater.

Het bedrijfsafvalwater stroomt in deze situatie rechtstreeks via een vetvang naar het helofytenfilter. Het huishoudelijk afvalwater gaat via een voorbezinktank of septic tank naar het helofytenfilter. Het effluent van het filter kan vervolgens op het oppervlaktewater of in de bodem wordt geloosd.†

Dubbele benutting helofytenfilter // dubbele-benutting-helofytenfilter.png (186 K)

Het combineren van een helofytenfilter voor meerdere afvalwaterstromen leidt voor de ondernemer tot lagere jaarlijkse kosten. Een helofytenfilter alleen voor het verwerken van erfafspoelwater zal vanwege de discontinue belasting niet optimaal werken; door ook andere afvalwaterstromen te behandelen zal de werking verbeteren.

Met het lokaal behandelen van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater op het landbouwbedrijf kan het drukrioolsysteem worden ontlast (waardoor het langer mee gaat). Indien het drukrioolstelsel in het buitengebied op termijn moet worden vervangen, dan kan een systeem van verspreide helofytenfilters bij bedrijven een goed alternatief vormen voor vervanging van het drukriool. In dat geval zullen de filters ook huishoudelijk afvalwater van andere woningen in het buitengebied kunnen gaan verwerken.

Het energieverbruik is (afhankelijk van de locatie) lager dan wanneer het water over grote afstanden moet worden verpompt. In principe kan dit systeem (via het maaien en hergebruik van de biomassa) zorgen voor hergebruik van nuriŽnten, maar dit is marginaal.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • In Vlaanderen zijn proefprojecten uitgevoerd van kleinschalige afvalwaterzuiveringen bij land- en tuinbouwbedrijven
  • In het project Compostmeer worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Een reeds aanwezig filter zou ook kunnen worden gebruikt om het afvalwater van nabijgelegen woningen te verwerken.
  • Het gezuiverde water kan worden geÔnfiltreerd of hergebruikt (bijvoorbeeld in de boomteelt).

Voorbeelden van alternatieve oplossingen