• Close window

Stowa

Kostenbesparing: herstel van oude septic tank

Indien een bestaande boerderij uit kostenoogpunt in de toekomst niet langer op het drukriool kan worden aangesloten, kan er soms gebruik worden gemaakt van oude voorzieningen die er nog liggen. Bij veel†oudere woningen is na aansluiting op een drukriool de oude septic tank blijven zitten. Deze zou opnieuw kunnen worden aangesloten. Hiermee wordt de situatie van voor 1980 teruggebracht. Hoewel de septic tank uit het oogpunt van volksgezondheid redelijk goed functioneerde, is de milieubelasting relatief hoog. De nutriŽnten en microverontreinigingen komen, zeker als hij niet regelmatig wordt geleegd of niet goed wordt beheerd,†namelijk bijna ongezuiverd in het milieu terecht.

Als de oude septic tank wordt hersteld, zal deze periodiek moeten worden geleegd. Bovendien zijn de bewoners beperkt in het gebruik van schoonmaakmiddelen. Het zonder aanvullende voorzieningen herstellen van deze oude situatie kan worden overwogen, maar is in het algemeen ongewenst.

Vanuit de septic tank kan het effluent in de bodem of op het oppervlaktewater worden geloosd.

De oudere septictanks zijn veelal kleiner dan de moderne 6-kuubs septictanks. Dat betekent dat zij de grotere stroom aan grijswater niet goed kunnen verwerken. Het verdient dan aanbeveling alleen het zwartewater op de septictank aan te sluiten.

Indien in het verleden ook melkspoelwater op het riool werd geloosd, dan zal hiervoor sowieso een aparte zuivering gebouwd moeten worden.

Kostenbesparing herstel oude septic tank // kostenbesparing-herstel-septic-tank.png (112 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
-1
Milieubelasting
-1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er zijn naar schatting nog enkele duizenden septic tanks in Nederland in gebruik.

Uitbreiding/aanpassing

  • Indien de sloot waarop wordt geloosd, wordt afgepend en als vloeiveld wordt ingericht, kunnen de milieueffecten worden beperkt.
  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen