• Close window

Stowa

Kostenbesparing: dubbele benutting compactsysteem

Op een landbouwbedrijf hebben we behalve met huishoudelijk afvalwater vaak ook te maken met andere afvalwaterstromen, zoals melkspoelwater, terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie, erfafspoelwater en perssappen uit een kuilbult of composthoop.†

Indien er een riolering aanwezig is, worden melkspoelwater (2e en 3e spoeling) en terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie daar vaak op geloosd. Dit leidt soms tot overbelasting van het drukriool. Het erfafspoelwater en de perssappen lopen nu vaak naar het oppervlaktewater of trekken in de bodem. Dit laatste is ongewenst en elk bedrijf moet voor 2027 passende maatregelen genomen hebben. Naast het beperken van de hoeveelheid afstromend water kunnen bedrijven ervoor kiezen hiervoor een compactsysteem aan te leggen. Dit compactsysteem zou dan ook geschikt kunnen worden gemaakt voor het verwerken van het andere bedrijfsafvalwater.

Het compactsysteem zou daarnaast ook gebruikt kunnen worden voor het verwerken van het eigen huishoudelijk afvalwater. In deze situatie stroomt het bedrijfsafvalwater tezamen met het huishoudelijke afvalwater via een vetvang rechtstreeks naar het compactsysteem. Het effluent van het compactsysteem kan vervolgens op het oppervlaktewater of in de bodem wordt geloosd.†

Een voordeel van gecombineerd gebruik van een compactsysteem voor meerdere afvalwaterstromen is lagere jaarlijkse kosten voor de ondernemer. Dat geldt zeker als op het bedrijf het afvalwater van meer mensen moet worden verwerkt; bijvoorbeeld in geval van een zorgboerderij. Verder zijn de meeste afvalwaterstromen op een landbouwbedrijf niet continu, waardoor afvalwatersystemen vaak niet optimaal werken. Door ook andere afvalwaterstromen te behandelen, zal de werking van het systeem verbeteren.

Door lokale behandeling van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater op het landbouwbedrijf wordt het drukrioolsysteem ontlast (waardoor het langer mee gaat). Indien het drukrioolstelsel in het buitengebied op termijn moet worden vervangen, vormt een systeem van verspreide compactsystemen bij bedrijven een goed alternatief voor vervanging van het drukriool. In dat geval kunnen de compactsystemen ook huishoudelijk afvalwater van andere woningen in het buitengebied gaan verwerken.

Het energieverbruik is vanwege pompjes en beluchting hoger dan dat van een helofytenfilter, maar waarschijnlijk (afhankelijk van de locatie) lager dan wanneer het water over grote afstanden moet worden verpompt.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • In Vlaanderen zijn proefprojecten uitgevoerd met kleinschalige afvalwaterzuiveringen bij land- en tuinbouwbedrijven.
  • Bij het project Dijkgatshoeve is inmiddels ervaring opgedaan met dubbele benutting van een compactsysteem.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen