• Close window

Stowa

Natuurlijk systeem: wilgenfilter

Een robuuste en eenvoudige manier om op natuurlijke wijze afvalwater te zuiveren, is het gebruik van een wilgenfilter. Bij clusters van woningen in het buitengebied is vaak wel ruimte aanwezig. Vaak is enkele tientallen vierkante meters per woning al voldoende.

wilgenfilter // wilgenfilter_227x240.jpg (32 K)Wilgenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater waaronder organische stof, ziektekiemen en een deel van de nutriënten en microverontreinigingen. Het verdient aanbeveling om vóór het wilgenfilter een bezinkput te maken. Die vangt vaste delen (zoals wc-papier) en vet af, waardoor het wilgenfilter beter werkt. Wilgenfilters zuiveren het afvalwater met een minimum aan energie en verdampen in de zomer zoveel water dat in die periode geen effluent meer wordt geloosd. Indien het filter voldoende groot wordt aangelegd zal het wilgenfilter al het afvalwater kunnen verdampen waardoor in het geheel geen afvalwater meer behoeft te worden geloosd. Om de winterperiode te overbruggen moet het filter dan wel voldoende buffercapaciteit hebben. Indien er geen of onvoldoende buffercapaciteit is loost het filter alleen in de winter effluent.

Foto: Volwassen wilgenfilter | Bron: Ingvar Jacobsson

Door de grotere schaal zijn de kosten per woning lager dan bij clusters van woningen.

Een wilgenfilter kan landschappelijk goed worden ingepast en heeft tevens een hoge natuurwaarde. Doordat het afvalwater onder maaiveld via drains in het filter wordt gebracht, kan het wilgenfilter ook als recreatiebos/wandelgebied dienst doen. Het filter kan een belangrijke waarde hebben voor broedvogels.

Het in het filter geproduceerde hout kan worden versnipperd en als biomassa worden verstookt.

Het wilgenfilter moet tweejaarlijks worden gemaaid. Het maaisel bevat een deel van de nutriënten uit het afvalwater; het kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in de tuin worden gebruikt of versnipperd en in de kachel worden verstookt. Wilgenfilters kunnen bij een landbouwer in beheer en onderhoud worden gegeven. Deze kan het maaisel ook als strooisel in de stal toepassen.

Hemelwater wordt bijvoorkeur afgekoppeld.

Natuurlijk systeem wilgenfilter kernen // natuurlijk-systeem-wilgenfilter-kernen.png (87 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen   

  • Er is inmiddels ervaring met het gebruik van een wilgenfilter bij het Biesboschmuseum. Zie ook de website van Wetlantec.
  • Een uitgebreide studie naar de effectiviteit van wilgen als waterzuivering vindt u hier.

Uitbreiding/aanpassing

  • In de voorbezinktank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriënten worden hergebruikt.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen