• Close window

Stowa

Natuurlijke sytemen: helofytenfilter

Het zuiveren van afvalwater in een RWZI kost relatief gezien veel energie (voor transport en beluchting) en er zijn chemicaliŽn nodig om het zuiveringsproces goed te sturen. Veel mensen geven er de voorkeur aan het afvalwater met meer natuurlijke systemen te zuiveren.

Een robuuste en eenvoudige manier om afvalwater op natuurlijke wijze te zuiveren, is het gebruik van een helofytenfilter. Een helofytenfilter kan normaal huishoudelijk afvalwater goed verwerken; aanpassingen in de woning zijn niet nodig. Het filter zal moeten worden voorzien van een vetvang en een voorbezinktank, waarin vaste delen worden afgevangen. Een helofytenfilter vraagt wel enige ruimte. Gemiddeld zal dat voor een woning zo’n 12 m2 zijn. Deze ruimte kan gevonden worden in de tuin, maar eventueel ook op het dak. Het gezuiverde water kan in de bodem of op het oppervlaktewater worden geloosd. Vet en slib moeten periodiek worden verwijderd en het helofytenfilter vergt jaarlijks beheer (maaien).

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater, waaronder nutriŽnten, ziekteverwekkers en microverontreinigingen. Toch is de kwaliteit van het gezuiverde water niet altijd voldoende voor een directe lozing op het oppervlaktewater. Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder is gewenst. Soms kan met een nazuivering alsnog de gewenste kwaliteit worden bereikt.

Een helofytenfilter vervult in het stedelijk gebied tal van andere (waardevolle) functies. Het heeft een natuurlijke uitstraling en kan een natuur- of een recreatieve functie hebben. Daarnaast draagt het bij aan het verbeteren van het stedelijk klimaat, onder andere door verlaging van de temperatuur op warme dagen.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

helofytenfilter Drielanden // 20141113_115433.jpg (125 K)

Foto: Helofytenfilter Drielanden (Groningen) | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Ervaringen††

Uitbreiding/ aanpassing

  • Het helofytenfilter moet jaarlijks worden gemaaid. Het maaisel bevat een deel van de nutriŽnten uit het afvalwater en kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in de tuin worden gebruikt.
  • Het hele systeem werkt beter als het grijze water uit douche, keuken en wasmachine apart wordt ingezameld en direct via een vetvang op het helofytenfilter wordt geloosd. De verblijftijd van het zwarte water in de voorbezinktank is dan langer.
  • In de voorbezinktank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen