• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: biomassateelt en composteren

Het op lokale schaal terugwinnen van nutriŽnten uit afvalwater is om meerdere redenen lastig, onder andere vanwege de volksgezondheidsaspecten, de kleine schaal en de wet- en regelgeving. Toch is er vaak de wens om de kringloop op een zo klein mogelijke schaal te sluiten.

Een oplossing kan dan zijn om een zuiveringsveld te gebruiken dat enerzijds het afvalwater zuivert (zoals een helofytenfilter) maar anderzijds ook zoveel mogelijk biomassa (met daarin de nutriŽnten) produceert. Huishoudelijk afvalwater kan goed in een helofytenfilter worden gezuiverd. Het riet dat op het filter groeit moet jaarlijks worden gemaaid en verwijderd. Het afgemaaide riet mag worden gecomposteerd en vervolgens lokaal als compost worden gebruikt. Droog riet composteert echter slecht en het riet onttrekt slechts een beperkte hoeveelheid nutriŽnten aan het afvalwater. Een ander mengsel van gewassen zou op eenzelfde oppervlakte wellicht een voldoende zuiveringsrendement, een veel beter composteerbaar product en een hogere productie kunnen opleveren. Door deze gewassen te oogsten, te composteren en als compost op het land te brengen, zou een groter deel van de nutriŽnten weer kunnen worden teruggebracht in de kringloop. Op dit moment wordt deze optie nog niet in de praktijk toegepast.

Bij een zuiveringsveld met andere gewassen is, net als bij een helofytenfilter, een voorbezinktank noodzakelijk. Voor de aanleg van een dergelijk veld is mogelijk een groter oppervlak nodig om de maximale hoeveelheid nutriŽnten terug te winnen, waardoor deze optie wellicht beperkt zal blijven tot de randen van de stad/het dorp.

Het zuiveringsveld heeft tevens een landschappelijke, ecologische en recreatieve waarde.

De teelt van biomassa (als landbouwgewas) is over het algemeen niet rendabel. Dat wordt anders als die teelt tevens inkomsten genereert door de zuivering van afvalwater.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er zijn met dit systeem nog geen ervaringen

Uitbreiding/ aanpassing

  • Door de biomassa niet te composteren, maar te vergisten of verbranden, kan energie worden gewonnen.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen