• Close window

Stowa

Gesloten systemen: zelfstandige minizuivering

In de praktijk doen zich situaties voor waarin behoefte is aan een zo eenvoudig mogelijke oplossing voor het zuiveren van lokaal afvalwater. Dit kan het geval zijn als de reeds aanwezige riolering of de RWZI overbelast is, de afstand tot de riolering te groot is of het een tijdelijke voorziening betreft (bijvoorbeeld een tijdelijk asielzoekerscentrum).

Er zijn verschillende typen minizuiveringen op de markt. Deze zijn veel groter dan een IBA (100 – 1000 keer groter), maar veel kleiner dan een RWZI en kunnen ook vaak modulair worden opgebouwd.

De werking van de kleinere IBA's was de afgelopen jaren niet geheel zonder problemen. De oorzaken hiervan liggen in een niet altijd even zorgvuldige plaatsing, onvoldoende onderhoud en een te grote discontinuÔteit in de afvalwaterstroom. Een individuele woning produceert een fluctuerende†aanvoer van afvalwater. Zo is er minder aanvoer wanneer de bewoners op vakantie zijn en meer aanvoer wanneer er tijdelijk veel meer gebruikers aanwezig zijn. Een IBA kan daar slecht tegen. De problemen die zich bij de IBA’s voordoen, treden bij grotere minizuiveringen minder snel op door de grotere en gelijkmatigere aanvoer van afvalwater.

Voor de lokale behandeling van afvalwater komen twee systemen in aanmerking: actiefslibsystemen en slib-op-dragersystemen. Beide maken het afvalwater even schoon als de reguliere rioolwaterzuiveringsinstallatie. Soms wordt de techniek gecombineerd met een membraanfiltratie. De minizuivering verwijdert de organische stof plus het grootste deel van de nutriŽnten (stikstof en fosfaat). Het gezuiverde water kan in de bodem worden geÔnfiltreerd of op het oppervlaktewater worden geloosd.

De ruimtevraag van dit soort systemen is beperkt. De gehele installatie kan meestal in ťťn of meerdere containers worden geplaatst.

De zelfstandige minizuivering is qua werking, duurzaamheid en dergelijke vergelijkbaar met een RWZI. Hij wordt over het algemeen geplaatst als er andere belemmeringen zijn die aansluiting op de RWZI verhinderen; in de meeste gevallen zullen die van kostentechnische aard zijn. De plaatsing van een minizuivering zal daarom in het algemeen tot lagere jaarlijkse kosten leiden dan aansluiting op de RWZI.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

Uitbreiding/ aanpassing

  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen.
  • Door het effluent na te zuiveren met bijvoorbeeld een wilgenfilter of een helofytenfilter kan de effluentkwaliteit nog worden verbeterd. Met name ziektekiemen en microverontreinigingen kunnen er vergaand door worden verwijderd.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen