• Close window

Stowa

Anticiperen op de toekomst: scheiden van stromen

Afvalwater kan beter worden verwerkt als de verschillende deelstromen zoveel mogelijk worden gescheiden. Momenteel is daarvoor de infrastructuur nog niet aanwezig, maar dat gaat in de toekomst mogelijk veranderen. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, waarbij deelstromen wellicht lokaal of regionaal behandeld gaan worden, kan daar bij nieuw te bouwen of te renoveren†wijken op worden geanticipeerd door urine, fecaliŽn en grijs water als drie verschillende deelstromen in te zamelen en te transporteren. Hiervoor kunnen in†de buitenruimte alvast de nodige leidingen worden aangelegd.

Zolang vanuit de woningen nog geen gescheiden stromen worden aangeleverd en de stromen ook nog niet apart verwerkt kunnen worden, kan voor het transport voorlopig gebruik worden gemaakt van de leiding met de grootste diameter (de grijswaterleiding). Zodra echter ook in de woningen de stromen gescheiden worden, zal geleidelijk aan een ontkoppeling plaatsvinden, zodat de stromen apart behandeld kunnen worden. In oudere, bestaande wijken kan dit vele jaren duren, maar in nieuwbouwwijken kan dit op korte termijn al tot resultaat leiden.

Het anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen maakt de waterketen flexibeler en daardoor duurzaam, maar levert op de korte termijn geen directe milieuwinst op.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

scheiding van zwart en grijs water en urine

Foto: Gescheiden leidingen | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Ervaringen

  • De optie is uitgewerkt voor Zeeburgereiland.
  • Er zijn geen ervaringen bekend van woonwijken waarin nu al een volledig gescheiden afvalwaterstelsel is aangelegd.
  • In sommige woningen die vroeger op een beerput of septic tank waren aangesloten (en waar alleen het zwarte water naar de beerput ging) is soms nog een gedeeltelijk gescheiden leidingwerk aanwezig.

Uitbreiding/ aanpassing

  • -


Voorbeelden van alternatieve oplossingen