• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: afvoer over de weg

In veel gevallen zal het niet mogellijk of gewenst zijn nutriënten uit afvalwater lokaal te gebruiken. In dat geval is het mogelijk de urine en fecaliën apart in te zamelen en ‘per as’ (met een vracht- of tankwagen) af te voeren naar een locatie waar de nutriënten kunnen worden hergebruikt of teruggewonnen. Om dit mogelijk te maken, moeten de urine en fecaliën bij voorkeur met een minimum aan water worden ingezameld. Grijs en zwart water dienen zoveel mogelijk gescheiden te blijven. De urine wordt bijvoorkeur ook met weinig water ingezameld. Dat kan voor een deel met watervrije urinoirs. Het overblijvende grijze water heeft een beperkte vuillast, dit kan met een eenvoudig en klein helofytenfilter worden behandeld.

Het zwarte water kan naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie worden afgevoerd, in een lokale zuivering worden verwerkt waar energie of nutriënten worden teruggewonnen, of direct op het land worden gebracht als bemesting (al is bemesting in de landbouw binnen de huidige wet- en regelgeving niet zomaar mogelijk).

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologie.
  • Ervaring met bijvoorbeeld urineopslag en -gebruik in de landbouw is opgedaan in Zweden.
  • Ervaring met helofytenfilters is opgedaan op diverse locaties. Zie o.a. ECOFYT, Kilian Water, Rietland en Wetlantec.

Uitbreiding/ aanpassing

-


Voorbeelden van alternatieve oplossingen