Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd grijs water

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het totale waterverbruik kan gemiddeld met 30% worden verminderd door grijs water te zuiveren en als toiletspoelwater te gebruiken.

Beschrijving systeem

Het grijze water (van badkamer en keuken) wordt met een gescheiden leidingstelsel ingezameld. Via een vetvang wordt het in een helofytenfilter gezuiverd en teruggeleid naar de woning. Eventueel zorgt een zandfilter voor een extra zuivering. Het water wordt vervolgens in een buffertank opgeslagen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor toiletspoeling.

Het zwarte water (toiletspoelwater) zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via de bestaande riolering of via een decentrale voorziening, zoals een septic tank, een compactsysteem of een helofytenfilter. Deze kan dan wel kleiner zijn door de veel geringere hydraulische belasting. Het effluent hiervan kan worden geloosd op het oppervlaktewater of in de bodem.

Boerderij - Hergebruik grijs water // boerderij_-_hergebruik_grijswater.jpg (38 K)

Beheer

Het systeem dient zorgvuldig te worden beheerd om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Effecten/voordelen

Door hergebruik van het grijze water zal het waterverbruik tot 30% afnemen. Verder kan tot 50% op het waterverbruik worden bespaard met waterbesparende maatregelen. De investeringskosten wegen echter vaak niet op tegen de besparing op de waterkosten.

Bij hergebruik van effluent moet altijd goed worden gelet op de risico's voor de volksgezondheid. In dit geval wordt alleen licht vervuild grijs water na zuivering hergebruikt. De risico's hiervan zijn beperkt, temeer daar de kringloop binnen één huishouden blijft.

Verdergaande maatregelen

Indien gewenst, kan ook het effluent van de eventueel aanwezige decentrale zuivering voor het zwarte water via het helofytenfilter weer worden hergebruikt. Extra aandacht voor beheer en onderhoud is dan vanwege de volksgezondheid noodzakelijk.

Ervaringen

Er zijn inmiddels enkele ecologische of duurzame woonwijken in Nederland waar hergebruik van grijswater via een helofytenfilter plaatsvindt.

Terug